חלקי הדיבור Parts of Speech

כדי להבין איך להטות את חלקי הדיבור באנגלית, חשוב ראשית להבין מהם חלקי הדיבור.
להלן הגדרות ודוגמאות:

         
         
שם עצם כל דבר מסוים, חי, צומח, דומם - מוחש או מופשט refers to people, places, things, states, or qualities Noun  
    for example:    
friend, Paris, book, independence, peace, love, happiness, Jacob    
          
תואר השם מילה המתארת את איכותו או מהותו של שם עצם מסוים describes or modifies the noun Adjective   
    for example:    
smart, interesting, ugly, independent    
     
פועל מילה המורה על פעולה, עשייה של דבר מה, התהוותו או מצבו
של עצם מסוים, והיא מקבלת נטייה
 expresses an action or state and may be inflected Verb   
    for example:    
to look, worked, will see, don't believe, can't seem to, haven't see, won't go    
     
תואר הפועל מילה המתארת את טיב הפעולה שנעשתה, האופן, הזמן, המקום, הסיבה describes or modifies the verb Adverb  
    for example:    
independently, diligently, beautifully    
         
         
         
         

 

 

Adverbs typically express some relation of place, time, manner, attendant circumstance, degree, cause, inference, result, condition, exception, concession, purpose, or means.

 back to the Grammar Terms page

Sources:

הוספת תגובה